KIM NGƯU PIANO

KIM NGƯU PIANO

Kim Ngưu là một trong những hệ thống phân phối "chỉ duy nhất mặt hàng đàn piano" được rất nhiều khách hàng lựa chọn trên toàn quốc. Thế mạnh của Kim Ngưu Piano là nhà nhập khẩu trực tiếp, hệ thống cửa hàng tại thành phố lớn là Hồ Chí Minh.
Sản phẩm

Đàn Piano Cơ Weber PW48C

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Weber PF 48

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Yamaha YUX

Hãng: Năm SX: 1982
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Yamaha UX

Hãng: Năm SX: 1982
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG M121

Hãng: Năm SX: 1999
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU121HT

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU 600SF

Hãng: Năm SX: 1994
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SC 310NCD

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG BDW 116

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

royale rs-11

Hãng: Năm SX: 1988
Giá mới : 200,000 VNĐ

Đàn Piano Cơ HORUGEL WG-9

Hãng: Năm SX: 1982
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU300SS

Hãng: Năm SX: 1991
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ WEBER PF43F

Hãng: Năm SX: 2005
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SC300NST

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SC310CRD

Hãng: Năm SX: 2003
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU520C

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG CX110NF

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ KOHLER & CAMPBELL KMV43c

Hãng: Năm SX: 2003
Giá mới : Liên hệ

Piano cơ ibach

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121C

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ WEBER PF43B

Hãng: Năm SX: 2002
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SM-9

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121CI

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U1

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SC 220T

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121CMB

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ ROSENSTOCK R-202

Hãng: Năm SX: 1988
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ RUBITZ&SONS SX380

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121CMD

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121

Hãng: Năm SX: 2002
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ PRAMBERGER PE121

Hãng: Năm SX: 2004
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ OFFENBACH SC237

Hãng: Năm SX: 2002
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U131CG

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ ROYALE RS-21

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA NO.U3

Hãng: Năm SX: 1960
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ KAWAI KS-2F

Hãng: Năm SX: 1985
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA U1AS

Hãng: Năm SX: 1986
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAUJIN DW-7

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA M21SDW

Hãng: Năm SX: 2006
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA M21SDC

Hãng: Năm SX: 2004
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA MC108E

Hãng: Năm SX: 1987
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA LU-11T

Hãng: Năm SX: 1995?
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA NO.U1

Hãng: Năm SX: 1968
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ KAWAI K 18E BT

Hãng: Năm SX: 2006
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA NO.U1

Hãng: Năm SX: 1963
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK WG9C

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK WG-9C

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA MC301

Hãng: Năm SX: 1985
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA MC301

Hãng: Năm SX: 1986
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA U10A

Hãng: Năm SX: 1991
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ KOHLER&CAMPBELL SC602SA

Hãng: Năm SX: 1994
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK JS300NST

Hãng: Năm SX: 2005
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU615S

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121NCS

Hãng: Năm SX: 1997
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121CI

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA JU109PE

Hãng: Năm SX: 2007
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA JU109PE

Hãng: Năm SX: 2014
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ KAWAI CX-4S

Hãng: Năm SX: 1986
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SUA

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ IBACH

Hãng: Năm SX: 1997
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ KOHLER&CAMPBELL KMV48LX

Hãng: Năm SX: 2005
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U131

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ WAGNER SU645D

Hãng: Năm SX: 2001
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SHCHIEDMAYERR U121NCV

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121FE

Hãng: Năm SX: 1992
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU520I

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK WG 9C

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SHK-1004R

Hãng: Năm SX: 2009
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ WEBER PW48C

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG WUC110

Hãng: Năm SX: 1992
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ KRAUS PU20

Hãng: Năm SX: 1989
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ YAMAHA U10H SDW

Hãng: Năm SX: 2004
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU660S

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Piano Cơ Cũ Karl Schonberg CS108I

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Piano Cơ Cũ YAMAHA LU90PW

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA U1FM

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ IBACH 114

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Cũ ESSEX EUP-116

Hãng: Năm SX: 2012
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Cũ SAMICK SC230C

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U131JR

Hãng: Năm SX: 1987
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ SAMICK JC900I

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Cũ ASTOR P21

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano cơ cũ MEISTERBERG WG5F2D

Hãng: Năm SX: 2006
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ CŨ WEBER PF43M

Hãng: Năm SX: 2002
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ YOUNG CHANG UC118FB

Hãng: Năm SX: 1999
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ CŨ YOUNG CHANG U1F

Hãng: Năm SX: 1982
Giá mới : Liên hệ

PIANO CŨ YOUNG CHANG U121

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ CŨ WEBER U121

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121NCD

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ CŨ SCHWEIZER STEIN E121

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ KOHLER &CAMBELL SU647D

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ WEBER U108

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ KOHLER &CAMBELL TB118MA

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNGCHANG U121NFM

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ SAMICK SM600SC

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Cũ Yamaha NO.U1

Hãng: Năm SX: 1963
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNGCHANG U121NFQ

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ SAUJIN

Hãng: Năm SX: 1980
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ SAMICK

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG M121

Hãng: Năm SX: 1999
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG BDW 116

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG CX110NF

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121C

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121CI

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U1

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121CMB

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ ROSENSTOCK R-202

Hãng: Năm SX: 1988
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ RUBITZ&SONS SX380

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121CMD

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121

Hãng: Năm SX: 2002
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ PRAMBERGER PE121

Hãng: Năm SX: 2004
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U131CG

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121NCS

Hãng: Năm SX: 1997
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121CI

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U131

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SHCHIEDMAYERR U121NCV

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121FE

Hãng: Năm SX: 1992
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG WUC110

Hãng: Năm SX: 1992
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U131JR

Hãng: Năm SX: 1987
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ YOUNG CHANG UC118FB

Hãng: Năm SX: 1999
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ CŨ YOUNG CHANG U1F

Hãng: Năm SX: 1982
Giá mới : Liên hệ

PIANO CŨ YOUNG CHANG U121

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNG CHANG U121NCD

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNGCHANG U121NFM

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YOUNGCHANG U121NFQ

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ KOHLER & CAMPBELL KMV43c

Hãng: Năm SX: 2003
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ KOHLER&CAMPBELL SC602SA

Hãng: Năm SX: 1994
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ IBACH

Hãng: Năm SX: 1997
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ KOHLER&CAMPBELL KMV48LX

Hãng: Năm SX: 2005
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ KOHLER &CAMBELL SU647D

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ KOHLER &CAMBELL TB118MA

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Yamaha YUX

Hãng: Năm SX: 1982
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Yamaha UX

Hãng: Năm SX: 1982
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA NO.U3

Hãng: Năm SX: 1960
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA U1AS

Hãng: Năm SX: 1986
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA M21SDW

Hãng: Năm SX: 2006
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA M21SDC

Hãng: Năm SX: 2004
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA MC108E

Hãng: Năm SX: 1987
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA LU-11T

Hãng: Năm SX: 1995?
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA NO.U1

Hãng: Năm SX: 1968
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA NO.U1

Hãng: Năm SX: 1963
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA MC301

Hãng: Năm SX: 1985
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA MC301

Hãng: Năm SX: 1986
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA U10A

Hãng: Năm SX: 1991
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA JU109PE

Hãng: Năm SX: 2007
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA JU109PE

Hãng: Năm SX: 2014
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ YAMAHA U10H SDW

Hãng: Năm SX: 2004
Giá mới : Liên hệ

Piano Cơ Cũ YAMAHA LU90PW

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ YAMAHA U1FM

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Cũ Yamaha NO.U1

Hãng: Năm SX: 1963
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ KAWAI KS-2F

Hãng: Năm SX: 1985
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ KAWAI K 18E BT

Hãng: Năm SX: 2006
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ KAWAI CX-4S

Hãng: Năm SX: 1986
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU121HT

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU 600SF

Hãng: Năm SX: 1994
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SC 310NCD

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU300SS

Hãng: Năm SX: 1991
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SC300NST

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SC310CRD

Hãng: Năm SX: 2003
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU520C

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SM-9

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SC 220T

Hãng: Năm SX: 1990
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ OFFENBACH SC237

Hãng: Năm SX: 2002
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK WG9C

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK WG-9C

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK JS300NST

Hãng: Năm SX: 2005
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU615S

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SUA

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ WAGNER SU645D

Hãng: Năm SX: 2001
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU520I

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK WG 9C

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SHK-1004R

Hãng: Năm SX: 2009
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAMICK SU660S

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Cũ SAMICK SC230C

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ SAMICK JC900I

Hãng: Năm SX: 1996
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ SAMICK SM600SC

Hãng: Năm SX: 1993
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ SAMICK

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Weber PW48C

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Weber PF 48

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ WEBER PF43F

Hãng: Năm SX: 2005
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ WEBER PF43B

Hãng: Năm SX: 2002
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ WEBER PW48C

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ CŨ WEBER PF43M

Hãng: Năm SX: 2002
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ CŨ WEBER U121

Hãng: Năm SX: 1998
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ WEBER U108

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ HORUGEL WG-9

Hãng: Năm SX: 1982
Giá mới : Liên hệ

Piano cơ ibach

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ ROYALE RS-21

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ SAUJIN DW-7

Hãng: Năm SX: 1984
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ KRAUS PU20

Hãng: Năm SX: 1989
Giá mới : Liên hệ

Piano Cơ Cũ Karl Schonberg CS108I

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ IBACH 114

Hãng: Năm SX: 1995
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano Cơ Cũ ASTOR P21

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn Piano cơ cũ MEISTERBERG WG5F2D

Hãng: Năm SX: 2006
Giá mới : Liên hệ

ĐÀN PIANO CƠ CŨ SCHWEIZER STEIN E121

Hãng: Năm SX: 2000
Giá mới : Liên hệ

Đàn piano cơ cũ SAUJIN

Hãng: Năm SX: 1980
Giá mới : Liên hệ
Chúng tôi hỗ trợ gì ?
Tin tức & sự kiện
 • 20

  02

  Khuyến Mãi Lớn Mùa Covid | Sở Hữu Đàn Piano Cơ Giá Rẻ Bất Ngờ

  Để tạo cơ hội cho những người đang học piano và các bé mới tập đàn trong mùa dịch này, Kim Ngưu Piano mở ra chương trình khuyến mại đặc biệt cho khách hàng khi mua đàn piano cơ tại Kim Ngưu.
 • 09

  02

  Điểm Khác Biệt Của Đàn Piano Cơ Kawai So Với Đàn Piano Cơ Khác

  Bạn đang thắc mắc khi mua đàn piano cơ giữa hai ông trùm là Kawai và Yamaha. Cả hai đều là thương hiệu có tiếng trong giới sản xuất đàn, đàn piano cơ Kawai hay đàn Piano cơ Yamaha mỗi thương hiệu đều có thế mạnh riêng của nó. Cùng phân tích xem bạn sẽ ưu tiên thế mạnh nào hơn khi đứng trước hai nhà sản xuất nổi tiếng này.
 • 08

  02

  Hướng Dẫn Chọn Đàn Piano Cơ| Mẹo Mua Đàn Piano Cơ Cũ Chất Lượng

  Đàn piano cơ cũ đang là sự lựa chọn của rất nhiều người vì giá thành phù hợp, hơn nữa đàn piano cơ cũ có những đặc tính đặc biệt mà ở đàn piano cơ mới không có. Nhưng làm sao để chọn được đàn piano cơ cũ chất lượng, đúng giá vẫn còn đang là vấn đề khá khó khăn với nhiều người không chuyên về đàn. Ở bài viết lần này, mình sẽ chia sẻ đến bạn đọc cách mua đàn piano cơ cũ, mẹo phân biệt.
 • 05

  02

  Hỏi - Đáp| Tìm Mua Đàn Piano Quận 7 Và Giá Đàn Piano Cơ Cũ Bao Nhiêu

  Dạo gần đây thấy rất nhiều bạn cần tìm địa chỉ mua đàn piano quận 7 có vẻ như các bạn trẻ và các bậc phụ huynh ở đây đang có xu hướng chọn piano làm nhạc cụ đồng hành. Và giá đàn piano cơ cũ cũng nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.
 • 04

  02

  Nên Mua Đàn Piano Cơ Cũ Hay Đàn Piano Cơ Mới, Đàn Nào Tốt Hơn

  Hầu hết chúng ta đều có suy nghĩ dùng đồ mới sẽ tốt hơn đồ cũ vì mình biết được tình trạng của nó, các chức năng của đồ mới cũng được cải thiện tốt hơn. Suy nghĩ này liệu có đúng với đàn piano cơ cũ? Bạn đang muốn mua đàn piano cơ nhưng lại có rất nhiều ý kiến trái chiều giữa đàn cũ và đàn mới. Chúng ta cùng nhau so sánh sự khác biệt giữa piano cơ cũ và piano cơ mới để cùng đưa ra sự lựa chọn phù hợp.
 • 03

  02

  Kim Ngưu Piano Chuyên Cung Cấp Dòng Nhạc Cụ Piano Nổi Tiếng Nào

  Piano vẫn là dòng nhạc cụ nổi tiếng được nhiều giới nghệ sĩ, nhà soạn nhạc tìm đến và sử dụng nó như cánh tay đắc lực hỗ trợ cho đam mê của mình. Bạn vô tình biết đến Kim Ngưu Piano, công ty chuyên cung cấp cấp đàn piano nhưng bạn không biết cụ thể ở Kim Ngưu chuyên loại piano nào. Bạn cũng không biết nên mua loại piano nào cho phù hợp, cùng lắng nghe chia sẻ của mình nhé!
 • 01

  02

  Địa Chỉ Mua Đàn Piano Cơ Cũ Hồ Chí Minh Chính Hãng Uy Tín Hiện Nay

  Nhạc cụ Piano có hai loại gồm Piano cơ và Piano điện (còn gọi là Piano Digital). Mỗi loại Piano sẽ phù hợp với từng đối tượng khác nhau. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm đàn piano cơ cũ Hồ Chí Minh thì đừng vội bỏ qua bài viết này nhé. Ở đây, có rất nhiều điều chia sẻ với bạn về chọn mua đàn piano cơ cũng như cách chọn đàn piano cũ giá rẻ chất lượng.
 • 01

  02

  Tìm Mua Đàn Piano Cơ Hồ Chí Minh Ở Đâu Chất Lượng Dành Cho Bé?

  Âm nhạc, là tiếng vọng của cảm xúc là ngôn ngữ tâm hồn của trái tim của từng nhịp đập, là điều kỳ diệu trong cuộc sống. Nhiều bậc cha mẹ tìm kiếm đàn piano cơ Hồ Chí Minh để tạo điều kiện tốt nhất cho con mình phát triển. Tuy nhiên, việc tìm mua loại đàn piano nào cho bé và mua ở đâu đảm bảo uy tín thì vẫn là một câu hỏi khó với nhiều bậc cha mẹ!
 • 30

  01

  Đàn Piano Cơ Có Cấu Tạo Như Thế Nào Và Có Nên Mua Đàn Piano Cơ Cũ

  Đàn piano chắc chắn là cái tên không mấy xa lạ với chúng ta, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu về nó. Bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu tạo của piano cơ, loại đàn xuất hiện từ rất nhiều năm về trước, đến nay nó vẫn tồn tại và được nhiều người tìm kiếm.
 • 29

  01

  Đàn Piano, Vua Nhạc Cụ Trong Các Loại Nhạc Cụ Bạn Biết Gì Về Nó

  Theo dòng lịch sử, đàn piano là loại nhạc cụ xuất hiện từ rất lâu trên thế giới, khoảng hơn 300 năm trở về trước. Đàn piano gắn liền với nhiều nhà soạn nhạc, nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới và cho đến nay vẫn vậy. Cùng Kim Ngưu Piano điểm qua lịch sử của đàn piano và nguyên nhân khiến nó trở thành vua của các loại nhạc cụ.
 • 25

  01

  CÔNG TY KIM NGƯU PIANO THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT

  Trước tiên, Công ty Kim Ngưu Piano, xin chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Để thuận tiện trong kế hoạch làm việc giữa công ty và Quý khách hàng, chúng tôi xin thông báo lịch nghỉ tết của chúng tôi
Video clip
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HỌC VÀ CHỌN ĐÀN
Gìn Giữ Âm Thanh Tâm Hồn
name
map
phone
mail
0 google.com, pub-6681411965390099, DIRECT, f08c47fec0942fa0